Privacybeleid

Privacybeleid van Bekken Expertise Amsterdam.

Wij, Bekken Expertise Amsterdam (BEA020), praktijk voor bekken(bodem)problematiek en seksuologie, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit schrijven geven we u graag informatie over hoe we hiermee omgaan.

Wij proberen uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BEA020 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat:
We uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BEA zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt hierover of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Bekken Expertise Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces
 • patiënt- en cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van facturering
 • patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van overleg met andere zorgverleners, alleen na toestemming van de patiënt
 • patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van waarneming door een andere fysiotherapeut

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekken Expertise Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam en adresgegevens
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • gezondheidsgegevens
 • verzekeringsgegevens
 • burgerservicenummer
 • ID- of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden voor bovengenoemde verwerkingen door Bekken Expertise Amsterdam opgeslagen gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Tevens geldt een bewaartermijn van vijftien jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Bekken Expertise Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van overleg over de behandeling.

Grondslag voor deze gegevens is:

 • verwijzing van een patiënt.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Bekken Expertise Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam en adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Agb-code
 • instelling waar u aan verbonden bent.

Deze persoonsgegevens voor deze verwerking worden door Bekken Expertise Amsterdam opgeslagen gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Tevens geldt een bewaartermijn van vijftien jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • verzorgen van de (financiële) administratie
 • verwerken van declaraties of banktransacties

We geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

BEA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De o.i. passende technische en organisatorische maatregelen die we hebben genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zijn:

 • alle personen die namens Bekken Expertise Amsterdam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben daartoe ook een geheimhoudingsverklaring getekend.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.
Als u toestemming hebt gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens door Bekken Expertise Amsterdam, hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan a.u.b. contact met ons op. We zullen proberen de klacht met u samen op te lossen. Mocht dat niet lukken dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Bekken Expertise Amsterdam
Lokatie MCFH: Fred Hendrikstraat 47
10152 HK Amsterdam LOGO
Lokatie Spui: Souistraat 239 C
1012VP Amsterdam
www.bea020.nl
info@bea020.nl
06-18837444